Văn bản trao đổi > Văn bản dự thảo
 |   -  Đăng Nhập    


Xin ý kiến dự thảo văn bản

Lịch    
Dự thảo kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 14/9/2018

.

Xem tiếp

V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 14/5/2018

Thực hiện Thông báo kết luận số 185/TB-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị và văn bản số 2479/UBND-CN ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc xây dựng Đô thị thông minh; Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì xây dựng dự thảo Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2022, tầm nhìn đến 2030 (gọi tắt là dự thảo Đề án). 

Xem tiếp

V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2018
Cập nhật: 8/11/2017

Thực hiện văn bản số 3500/BTTTT-THH ngày 27/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2017 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2018; Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2018

Xem tiếp

V/v Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017
Cập nhật: 30/6/2017

Thực hiện văn bản số 2747/UBND-VX ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 (sau đây gọi tắt là dự thảo Kế hoạch).

Xem tiếp

V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2017
Cập nhật: 7/10/2016

Thực hiện văn bản số 3352/UBND-VX ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Báo cáo thực hiện Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 và xây dựng kế hoạch công nghệ thông tin 2017; Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2017 

Xem tiếp

V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
Cập nhật: 5/9/2016

Thực hiện văn bản số 597/CTHĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ, Kết luận số 01-KL/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội năm 2016

Xem tiếp

V/v xin ý kiến dự thảo Quy chế Quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 31/5/2016

Thực hiện Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016; Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Quy chế Quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị 

Xem tiếp

Góp ý dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 29/3/2016

Thực hiện Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016; Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị 

Xem tiếp

Góp ý dự thảo Quyết định Quy định chế độ thông tin báo cáo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 20/11/2014

Thực hiện Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Quyết định Quy định chế độ thông tin báo cáo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định). 

Xem tiếp

TIN, BÀI KHÁC
Góp ý dự thảo Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách CNTT tỉnh
Xin ý kiến dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các CQNN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị