Trang chủ > Bưu chính - Viễn thông
 |   -  Đăng Nhập    


Bưu chính - Viễn thông

STT

Ký hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

Tổ chức ban hành

Ngày có hiệu lực

1

49/2010/QH12

Luật Bưu chính

 

17/6/2010

Quốc Hội

 

01/01/2011

2

47/2011/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

17/6/2011

Chính phủ

 

15/8/2011

3

02/2012/TT-BTTTT

Thông tư quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

15/3/2012

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/5/2012

4

58/2011/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính

08/7/2011

Chính phủ

 

01/9/2011

5

04/2007/QĐ-BTTTT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam.

14/9/2007

Bộ Thông tin và Truyền thông

Có hiệu lực sau 15 ngày đăng công báo

6

215/2000/QĐ-BTC

Quyết định của Bộ tài chính Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông.

29/12/2000

Bộ tài chính

Có hiệu lực sau 15 kể từ ngày ký

7

02/2007/QĐ-BBCVT

Quyết định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát.

30/1/2007

Bộ Bưu chính viễn thông

Có hiệu lực sau 15 ngày đăng công báo

8

05/2011/TT-BTTTT

Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

28/01/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/7/2011

9

15/2011/TT-BTTTT

Thông tư về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

28/6/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông

Có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký

10

76/2006/QĐ-BTC

Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông

29/12/2006

Bộ Tài chính

Có hiệu lực sau 15 ngày đăng công báo