Thủ tục hành chính > Bưu chính viễn thông
 |   -  Đăng Nhập    


Các TTHC lĩnh vực Bưu chính viễn thông thực hiện qua dịch vụ BCCI

Lịch    
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Cập nhật: 28/7/2016

a) Trình tự thực hiện:  - Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông. - Công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ viết phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả. 

Xem tiếp

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Cập nhật: 28/7/2016

a) Trình tự thực hiện:  - Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông. - Công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ viết phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả. 

Xem tiếp

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Cập nhật: 28/7/2016

a) Trình tự thực hiện:  Trường hợp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được và doanh nghiệp, tổ chức muốn được cấp lại thì doanh nghiệp, tổ chức phải lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

Xem tiếp

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Cập nhật: 28/7/2016

a) Trình tự thực hiện:  - Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải lập hồ sơ và nộp tại  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

Xem tiếp

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Cập nhật: 28/7/2016

a) Trình tự thực hiện:  Trường hợp giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được và doanh nghiệp, tổ chức muốn được cấp lại thì doanh nghiệp, tổ chức phải lập 01 bộ hồ sơ và nộp hồ sơ tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

Xem tiếp

Cấp giấy phép bưu chính
Cập nhật: 28/7/2016

a) Trình tự thực hiện:  - Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông. - Công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ viết phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả. 

Xem tiếp