Quản lý nhà nước > Xuất bản
 |   -  Đăng Nhập    


Xuất bản

Lịch    
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
Cập nhật: 10/11/2014

.

Xem tiếp

Một số quy định mới về xuất bản
Cập nhật: 15/4/2014

Cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, văn phòng đại diện (VPĐD) nhà xuất bản (NXB), tổ chức phát hành xuất bản phẩm của nước ngoài tại Việt Nam được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 1/1/2009 phải làm thủ tục xin cấp lại giấy phép. Đó là một trong những nội dung của Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản. Theo Nghị định mới này, ngoài việc cấp, thu hồi giấy phép thành lập NXB, giấy phép đặt VPĐD của NXB nước ngoài tại Việt Nam..., Bộ Thông tin và Truyền thông còn cấp, thu hồi giấy ...

Xem tiếp

Thông tư liên tịch hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin trên máy tính, xuất bản phẩm
Cập nhật: 14/3/2014

Liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã ban hành Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT ngày 18/12/2008 hướng dẫn việc cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí; mạng thông tin máy tính; xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này. Theo Thông tư, Bộ TT-TT thực hiện cấp phép đối với hoạt động quảng cáo trên báo chí; tổ chức đăng ký đối với hoạt động quảng cáo trên mạng thông tin máy tính và quản lý hoạt động quảng cáo ...

Xem tiếp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất bản, số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008
Cập nhật: 14/3/2014

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Luật này tiếp tục thể hoá các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, đồng thời, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong hoạt động xuất bản. Những nội dung cơ bản của Luật: Luật được kết cấu thành 3 điều: Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản (sửa đổi, bổ sung 8 điều gồm: Điều 18, 26, 30, 36, 38, 39, 43, 44); Điều 2 sửa đổi tên gọi cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản; Điều 3 quy định hiệu lực thi hành của Luật: Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Cụ thể, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

Xem tiếp

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành về một số quy định về Xuất bản
Cập nhật: 14/3/2014

Ngày 11/1/2010, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã ký ban hành Thông tư 02/2010/TT-BTTTT Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009. Thông tư có 18 điều quy định các nội dung: “Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm ; Xuất bản tác phẩm, tài liệu dưới hình thức xuất bản phẩm; In ca-ta-lô (catalogue), ...

Xem tiếp

Ban hành Thông tư liên tịch về phối hợp phòng, chống in lậu
Cập nhật: 21/12/2011

Chiều 12/5/2009, tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA về phối hợp ...

Xem tiếp

Cơ sở hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm phải có ít nhất năm (05) nhân viên thẩm định nội dung sách
Cập nhật: 21/12/2011

Ngày 9/11/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 110/2010/ NĐ- CP  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ.

Xem tiếp

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP
Cập nhật: 21/12/2011

Ngày 23/08/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2011/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

Xem tiếp

Nghiêm cấm sử dụng nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài để in vàng mã
Cập nhật: 21/12/2011

Đó là một trong các nội dung của Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 6/10/2010. Tiền vàng mã có sử dụng hình ảnh đồng tiền có thể gây nhầm lẫn trong thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tạo ấn tượng không tốt về hình ảnh đồng tiền Việt Nam hoặc nước ngoài. Ngoài ra sản phẩm vàng mã quy định kích thước sản phẩm vàng mã (tiền mã) phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn tiền Việt Nam, tiền nước ngoài từ 3cm trở lên mỗi chiều và chỉ in một màu,

Xem tiếp