Quản lý nhà nước > Viễn thông > Tiêu chuẩn kỷ thuật
 |   -  Đăng Nhập    


Tiêu chuẩn kỷ thuật

Lịch    
TCN 68 - 218 : 2006
Cập nhật: 21/12/2011

Dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ kết nối Internet - Tiêu chuẩn chất lượng

Xem tiếp

TCN 68 - 227 : 2006
Cập nhật: 21/12/2011

Dịch vụ truy nhập Internet ADSL - Tiêu chuẩn chất lượng

Xem tiếp