Quản lý nhà nước > Thông tin & Truyền thông
 |   -  Đăng Nhập    


Thông tin & Truyền thông

Lịch    
Báo cáo Số liệu các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Cập nhật: 4/5/2017

.

Xem tiếp

V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”
Cập nhật: 2/7/2015

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ- BTTTT ngày 15/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”, để có cơ sở đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông” cho cá nhân có nhiều đóng góp  cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. 

Xem tiếp

Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015
Cập nhật: 14/3/2014

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và quyết định 398/QĐ-UBND ngày 28/2/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến năm 2020. Ngày 06/5/2011 UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt Kế hoạch số 1021/KH-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015. Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015 ...

Xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010
Cập nhật: 14/3/2014

Nhằm nâng cao năng lực của việc ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước, phục vụ ...

Xem tiếp

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2010
Cập nhật: 14/3/2014

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và quyết định 398/QĐ-UBND ngày 28/2/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến năm 2020. Ngày 10/4/2008 UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định số 653/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2010.

Xem tiếp

Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng công báo
Cập nhật: 13/12/2011

Quyết định 138/QĐ-TTTT ban hành Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật được coi là hướng dẫn chi tiết cho các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông áp dụng.

Xem tiếp

Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Cập nhật: 13/12/2011

Ngày 28/01/2011, Bộ trưởng Bộ TT& TT Lê Doãn Hợp đã ký ban hành Thông tư số 05/2011/TT- BTTTT quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Thông tư này quy định việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ đối với bên cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông bao gồm: bưu chính; viễn thông và internet; công nghệ thông tin và điện tử; báo chí; xuất bản; phát thanh, truyền hình và hướng dẫn giải quyết tranh chấp của cơ quan quản lý nhà nước.

Xem tiếp

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông
Cập nhật: 13/12/2011

Ngày 23/7/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 24/2009/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông

Xem tiếp

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông
Cập nhật: 13/12/2011

Ngày 24/7/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 25/2009/TT-BTTTT quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông

Xem tiếp