Quản lý nhà nước > Công nghệ thông tin > Văn bản chỉ đạo
 |   -  Đăng Nhập    


Văn bản chỉ đạo

Lịch    
Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Cập nhật: 21/1/2015

Ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về ...

Xem tiếp

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015
Cập nhật: 30/12/2014

.

Xem tiếp

V/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT năm 2014
Cập nhật: 19/12/2014

Thực hiện văn bản số 3531/BTTTT-TTH ngày 03/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc gửi báo cáo định kỳ về tình hình triển khai ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2014 và văn bản số 4502/UBND-VX ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT năm 2014; 

Xem tiếp

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
Cập nhật: 14/3/2014

Ngày 07/3/2013, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã ký ban hành Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT quy định chế độ báo ...

Xem tiếp

Cán bộ công chức viên chức tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính không được tính thù lao
Cập nhật: 15/4/2014

Đây là nội dung của Thông tư mới được ban hành số 194/2012/TT-BTC hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm ...

Xem tiếp

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ
Cập nhật: 11/1/2012

Ngày 23/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 106/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều như sau: Thay thế khoản 5 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 6; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9; Thay thế Điều 10; thay thế khoản 3 Điều 15 như sau;

Xem tiếp

Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Cập nhật: 13/12/2011

Ngày 28/02//2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 06/2011/TTBTTTT Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Xem tiếp

Bộ TT& TT hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ
Cập nhật: 13/12/2011

(Mic.gov.vn) - Ngày 24/08/2011, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã ký công văn số 2589/BTTTT- ƯDCNTT về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ. Mục đích để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ (gọi tắt là chi phí phần mềm nội bộ), phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Xem tiếp

Ban hành Thông tư “Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam”
Cập nhật: 13/12/2011

Ngày 04/10/2011, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã ký ban hành Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT “Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam”. Thông tư này quy định về mạng lưới ứng cứu sự cố, điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động này ở Việt Nam.

Xem tiếp

TIN, BÀI KHÁC
Bộ TT&TT Ban hành hai Quyết định về Định mức áp dụng trong hoạt động ứng dụng CNTT
Hướng dẫn thực hiện các quy định của Nghị định số 43/2010/NĐ- CP về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước