Quản lý nhà nước > Báo chí > Văn bản chỉ đạo
 |   -  Đăng Nhập    


Văn bản chỉ đạo

Lịch    
V/v Tuyên truyền Giải thưởng "Vô lăng vàng"
Cập nhật: 23/11/2017

V/v Tuyên truyền Giải thưởng "Vô lăng vàng"

Xem tiếp

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Cập nhật: 16/10/2017

.

Xem tiếp

Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
Cập nhật: 12/9/2017

.

Xem tiếp

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Cập nhật: 12/9/2017

.

Xem tiếp

Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/05/2014 v/v Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 26/5/2014

.

Xem tiếp

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
Cập nhật: 11/3/2014

Ngày 06/01/2011, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định02/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản, báo chí. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản mà không phải là tội phạm và theo ...

Xem tiếp

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
Cập nhật: 14/3/2014

Ngày 06/01/2011, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định02/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản, báo chí. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản mà không phải là tội phạm và theo ...

Xem tiếp

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
Cập nhật: 11/3/2014

Ngày 06/01/2011, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định02/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản, báo chí. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản mà không phải là tội phạm và theo ...

Xem tiếp

Gia hạn thẻ nhà báo đến tháng 3/2011
Cập nhật: 14/3/2014

Do khối lượng hồ sơ đăng ký cấp, đổi thẻ nhà báo khá lớn, ngày 31/12, Bộ Thông tin & Truyền thông quyết định gia hạn sử dụng thẻ nhà báo giai đoạn 2006 - 2010. Theo quy định, ngày 31/12/2010 là ngày hết hạn thẻ nhà báo giai đoạn 2006 - 2010 song Bộ Thông tin - Truyền thông đã quyết định gia hạn sử dụng để phục vụ việc cấp, đổi thẻ nhà báo đợt mới (giai đoạn 2011 - 2015).

Xem tiếp

TIN, BÀI KHÁC
Hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
Hướng dẫn thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài phát thanh- truyền hình thuộc cấp huyện
Tăng trách nhiệm của cơ quan nhà nước với hoạt động báo chí
Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối thuê bao
Quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
Tăng trách nhiệm của cơ quan nhà nước với hoạt động báo chí
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình có hiệu lực mười (10) năm
Quản lý hoạt động truyền hình trả tiền