Quản lý nhà nước > Báo chí
 |   -  Đăng Nhập    


Báo chí

Lịch    
Đề án "Đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025"
Cập nhật: 23/7/2018

.

Xem tiếp

V/v Tuyên truyền Giải thưởng "Vô lăng vàng"
Cập nhật: 23/11/2017

V/v Tuyên truyền Giải thưởng "Vô lăng vàng"

Xem tiếp

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Cập nhật: 16/10/2017

.

Xem tiếp

Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
Cập nhật: 12/9/2017

.

Xem tiếp

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Cập nhật: 12/9/2017

.

Xem tiếp

Kế hoạch Thông tin đối ngoại trung hạn của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015- 2017
Cập nhật: 14/11/2014

.

Xem tiếp

Kế hoạch Thông tin đối ngoại năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 14/11/2014

.

Xem tiếp

QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bản tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 14/11/2014

.

Xem tiếp

QĐ Quy định mức chi nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 14/11/2014

.

Xem tiếp

TIN, BÀI KHÁC
Quyết định Phê duyệt phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/05/2014 v/v Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
Gia hạn thẻ nhà báo đến tháng 3/2011
Hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
Hướng dẫn thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài phát thanh- truyền hình thuộc cấp huyện
Tăng trách nhiệm của cơ quan nhà nước với hoạt động báo chí
Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối thuê bao
Quản lý hoạt động truyền hình trả tiền