<%@ Language=JavaScript %> kỉ niệm ngành bưu chính viễn thông

 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

  Giai đoạn 1930 - 1954
  Giai đoạn 1954 - 1975
     + Miền Bắc
     + Miền Nam
  Giai đoạn 1976 đến nay

 

NGÀNH BƯU ĐIỆN CÁCH MẠNG VIỆT NAM

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

 Giai đoạn 1954 - 1975

Từ năm 1954-1975, đất nước bị chia cắt hai miền: miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam còn sống dưới ách kìm kẹp của chế độ Mỹ - Ngụy. Thời kỳ này, nhiệm vụ của ngành Bưu điện là rất nặng nề: phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ miền Bắc, phục vụ thông tin cho cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế với cách mạng Lào và Cămpuchia. Suốt trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng gian khổ và ác liệt, vượt qua muôn vàn khó khăn, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ngành Bưu điện Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới thông tin ngày một hiện đại hơn, đáp ứng cho sự chỉ đạo chiến đấu, sản xuất của Đảng và các cấp chính quyền, bảo đảm thông tin được thông suốt, góp phần xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

  +  Miền Bắc

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những ngày đầu mới giải phóng, Bưu điện miền Bắc đã thông minh, dũng cảm đấu tranh chống sự phá hoại của địch, tiếp quản và sử dụng tốt các cơ sở Thông tin Bưu điện, hàn gắn các vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển mạng lưới, khai thác các dịch vụ, phục vụ cho việc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa đồng thời tích cực đấu tranh thực hiện quan hệ thư tín Bắc - Nam. Bưu điện Việt Nam và bộ máy quản lý Ngành tiếp tục phát triển và được chấn chỉnh cho phù hợp từng thời kỳ lịch sử:

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, theo Nghị định của Chính phủ số 480/TTg ngày 8/3/1955, Nha Bưu điện-Vô tuyến điện Việt Nam được đổi tên thành Tổng cục Bưu điện Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Bưu điện, bộ máy hoạt động của Tổng cục Bưu điện được tổ chức theo Nghị định số 124/NĐ-BĐ ngày 14/3/1955 thuộc Bộ Giao thông Bưu điện Việt Nam. Hoạt động của Ngành từ quản lý hành chính sự nghiệp chuyển sang hoạt động có kinh doanh. Hình thức tổ chức Bưu điện là một ngành quản lý và kinh doanh toàn miền Bắc với 5 cấp: Tổng cục, Sở, Ty, Phòng, Trạm.  Sau khi hành chính cấp khu giải thể, Bưu điện không còn cấp Sở nữa. Tháng 9/1955, ngoài việc đảm bảo công tác thông tin, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng cục Bưu điện được giao thêm nhiệm vụ phát hành báo chí.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Bưu điện hoàn thành nhiệm vụ của  mình góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, ngày 13/5/1961 Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 63/CP tách Tổng cục Bưu điện ra khỏi Bộ Giao thông và Bưu điện, đặt thành cơ quan trực thuộc Chính phủ

Ngày 09/2/1962, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 12/CP giao thêm nhiệm vụ quản lý các cơ sở kỹ thuật truyền thanh, phát thanh và sự nghiệp phát triển truyền thanh, phát thanh sang cho Tổng cục Bưu điện.

Ngày 18/2/1962, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra thông báo về việc đổi tên Tổng cục Bưu điện Việt Nam thành Tổng cục Bưu điện - Truyền thanh Việt Nam.

Để phù hợp với tình hình thực tế, ngày 17/6/1965, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 101/CP thành lập Cục Bưu điện Trung ương thuộc Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh.

Do đặc điểm tình hình, ngày 21/12/ 1967 Hội đồng Chính phủ đã ra Nghị định số 219/TTgCN tách phần phát thanh và truyền thanh ra khỏi Tổng Cục Bưu điện.

 Ngày 21/1/1968 Hội đồng Chính phủ quyết định đổi tên Tổng cục Bưu điện - Truyền thanh thành Tổng cục Bưu điện.

Cuối năm 1971, qua phương hướng cải tiến quản lý của Trung ương Đảng và Chính phủ, lãnh đạo Tổng cục Bưu điện đã xác định: “Ngành Bưu điện là cơ quan thông tin liên lạc của Đảng và Nhà nước, đồng thời là một ngành kinh tế, kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, có hệ thống dọc từ Trung ương đến các địa phương, hoạt động theo phương thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa, hạch toán kinh tế toàn Ngành”

Ngày 5/5/1972, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định 93/CP về việc cải tiến tổ chức Bưu điện tại địa phương. Việc thực hiện Quyết định này được đánh giá là có ý nghĩa thực tiễn, có tác dụng quan trọng về tổ chức quản lý kinh tế, mạng lưới Bưu điện khu vực có sự biến đổi cơ bản cả về số lượng và chất lượng, đánh dấu bước ngoặt của Ngành từ công sở hành chính bao cấp sang hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Quan điểm cơ bản của Quyết định 93/CP là nền tảng cho sự tiếp tục phát triển, nâng cao và hoàn thiện tổ chức quản lý của Ngành.

 

+  Miền Nam

Bưu điện Nam Trung Bộ

Trải qua 20 năm liên tục chiến đấu và phục vụ chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, hai ngành Giao bưu và Thông tin Nam Trung Bộ đã trưởng thành nhanh chóng. Sự ra đời của Ban Giao bưu, Ban Thông tin đã đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức và lực lượng của hai ngành Giao bưu và Thông tin.

Từ năm 1965-1968, cùng với sự viện trợ của các nước bạn về nhiều thiết bị phương tiện gồm nhiều chủng loại, trong đó có máy vô tuyến điện, Trung ương chi viện cho miền Nam một khối lượng máy móc khá lớn để tăng cường cơ sở vật chất cho thông tin liên lạc trong toàn miền. Đây là thời kỳ mạng thông tin vô tuyến điện phát triển đều khắp miền Trung.

Cùng với biện pháp tăng cường máy và kỹ thuật, công tác quản lý liên lạc vô tuyến điện cũng được quan tâm. Sau đợt chấn chỉnh tên máy – quy ước, quy định chế độ, thủ tục liên lạc VTĐ, Ban và Tiểu ban đã có những quy định chặt chẽ để giữ bí mật liên lạc VTĐ góp phần làm tăng tính vững chắc của cả hệ thống liên lạc trong toàn miền.

Những kỳ tích anh hùng của Thông tin – Giao bưu các tỉnh Nam Trung Bộ đã nối mạch Bắc-Nam, phục vụ Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến.

Đầu năm 1975, Khu ủy khu V chủ trương thành lập Ban Bưu điện khu V để thống nhất hai lực lượng giao bưu và thông tin trong toàn khu.

 

Bưu điện Nam Bộ

Do nét đặc thù của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Nam Bộ, Bưu điện Nam Bộ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương cục miền Nam và bám sát đường lối chống Mỹ cứu nước của Trung ương Đảng đã được phân ra hai ngành có quan hệ mật thiết với nhau là: “Giao bưu” và “Thông tin vô tuyến” để dễ chỉ đạo và hoạt động.

 

Giao bưu Nam Bộ

Ngày 02/6/1962, Ban Giao bưu Vận miền Nam được thành lập theo quyết định của Trung ương Cục. Sau đó, ngày 20/6/1962, Trung ương Cục ra Chỉ thị số 19/CTR quy định nhiệm vụ chức năng của ngành Giao bưu Vận miền Nam và tổ chức quản lý Ngành theo hệ thống dọc thống nhất toàn miền.

Trước tình hình đánh phá ác liệt của địch, để gắn chặt công tác Giao bưu Vận với việc bảo vệ an toàn các hành lang, tháng 6/1966, Trung ương Cục ra Chỉ thị nhập Ban Giao bưu Vận vào Bộ Tư lệnh miền Nam, trở thành phòng Giao bưu Vận trực thuộc Cục tham  mưu.

Ngày 5/9/1970, Ban Thường vụ Trung ương Cục đã ra Quyết định số 01/QĐ 70  chuyển ngành Giao bưu trở lại hệ Dân Chính Đảng. Ban Giao bưu là Ban chuyên môn của Đảng và trực thuộc các cấp ủy Đảng. Tiếp đó, Trung ương Cục ra Chỉ thị  29/CT 70 về việc kiện toàn ngành Giao bưu, chấn chỉnh tổ chức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng.

Cuối năm 1973, Ban Giao bưu Trung ương Cục chủ trương thành lập Cục Giao thông Vận tải lấy tên là Đoàn 571 và xúc tiến việc thành lập tổ chức Bưu điện trực thuộc Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

 

Thông tin vô tuyến điện Nam Bộ

Từ năm 1960-1964, cục diện kháng chiến toàn miền Nam phát triển mạnh, bộ máy các cấp của Trung ương Cục (R) đã ổn định, có hệ thống tổ chức khá rõ ràng. Ban Thông tin Trung ương Cục không ngừng được mở rộng. Tháng 01/1965, Đại hội Thông tin liên lạc toàn miền Nam lần thứ nhất được tổ chức nhằm thống nhất để đối phó với kỹ thuật điện đài của đối phương, phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy toàn Miền.

Ngày 30/7/1966, Thường vụ Trung ương Cục miền Nam ra Chỉ thị 27/C về “Chấn chỉnh tổ chức và lãnh đạo công tác thông tin vô tuyến điện”, góp phần to lớn vào chiến thắng Mậu Thân.

Sau Đại hội lần 2 năm 1970, Đại hội Thông tin liên lạc toàn Miền lần 3 được tổ chức năm 1972, quyết định sắp xếp lại toàn bộ hệ thống, chuẩn bị mở rộng việc sử dụng điện thoại hữu tuyến

Tháng 7/1975, Tổng cục Bưu điện miền Nam được thành lập theo Quyết định số 024/QĐ-75 của Thường vụ Trung ương Cục trên cơ sở hợp nhất các lực lượng cán bộ công nhân viên chức Ban Giao bưu Vận, Ban Thông tin miền Nam và cán bộ viên chức của Tổng cục Bưu điện Trung ương vào chi viện.

Tháng 10/1975, Tổng cục Bưu điện miền Nam ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Bưu điện tỉnh và thành phố trực thuộc, đồng thời ban hành Thông tư số 13/VP để hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 14/CT-75 và xây dựng cơ cấu bộ máy, sắp xếp cán bộ, tổ chức mạng lưới thông tin ở tỉnh, thành phố và các huyện, xã.

Ngày 19/8/1975, Đảng đoàn Tổng cục Bưu điện chính thức đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thường vụ Hội đồng Chính phủ cho phép ngành Bưu điện được thống nhất quản lý toàn diện theo ngành dọc trong phạm vi cả nước: “Thực hiện các nguyên tắc chế độ chung của Ngành về quản lý kinh tế, dựa trên cơ sở thống nhất kế hoạch và hạch toán kinh tế toàn Ngành