NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ BÁC

Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình  2/9/1945 Bác Hồ cho cá ăn  (1960)
Bác Hồ tham gia tết trồng cây tại Hà Tây (1969) Bác Hồ và Bác Tôn (1960) Bác Hồ tại đại hội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (1967)
Chủ Tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn Đại biểu Hội Lao động Giải phóng Miền Nam Việt Nam (1963) Bác Hồ nói chuyện với đại biểu phụ nữ các dân tộc thiểu số

Bác Hồ với thanh niên

Việt Nam

 

Bác Hồ làm việc trong vườn

 Phủ Chủ tịch (1957)

Bác Hồ với các anh hùng chiến sỹ miền Nam (1965) Bác Hồ với các cháu thiếu nhi miền Nam

Văn bản hướng dẫn

Tiểu sử của Bác Hồ
Di chúc của Bác Hồ

    Những kỷ niệm về Bác

   Những lời dạy của Bác

 Những chuyện kể về Bác

   Những hình ảnh về Bác

           Những tấm gương

                Các chuyên đề