NHỮNG CHUYỆN KỂ VỀ BÁC

   
Chuyện về đời sống

1. Câu chuyện về ba chiếc ba lô

2. Không ai được vào đây

3. Bát chè sẻ đôi

4. Một bữa ăn tối của Bác

5. Thời gian quý báu lắm

6. Chú còn trẻ, chú vào hầm trước đi

7. Bác có phải là vua đâu

8. Từ đôi dép đến chiế ô tô

 

Chi tiết

 

Tình yêu thương bao la của Bác

      1. Chú sang xông nhà cho Bác

      2. Nước nóng, nước nguội                       

3. Chú ngã có đau không?

4. Tấm lòng của Bác Hồ với chiến sỹ

5. Để Bác quạt

6. Bác Hồ với chiến sĩ người dân tộc

7. Tấm lòng của Bác với thương binh, liệt sĩ

8. Tấm lòng của Bác

9. Bác Hồ tắm cho trẻ ở Việt Bắc

Chi tiết

 

Những lời dạy thân tình

1. Những lời Bác dạy đầu tiên

2.Phải quan tâm đến mọi người hơn                                 

3. Đời sống của nhân dân còn quan trọng hơn

Chi tiết

 

 

Văn bản hướng dẫn

Tiểu sử của Bác Hồ
Di chúc của Bác Hồ

    Những kỷ niệm về Bác

   Những lời dạy của Bác

 Những chuyện kể về Bác

   Những hình ảnh về Bác

           Những tấm gương

                Các chuyên đề