Chiến lược, QH, KH
 |   -  Đăng Nhập    


 

Lịch    
Đề án "Đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025"
Cập nhật: 23/7/2018

.

Xem tiếp

Đề án Quy hoạch phát triển Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2030
Cập nhật: 21/6/2017

.

Xem tiếp

Nghị quyết Về Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2030
Cập nhật: 8/6/2017

.

Xem tiếp

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020
Cập nhật: 10/2/2017

.

Xem tiếp

QĐ Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 10/2/2017

.

Xem tiếp

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cập nhật: 30/12/2014

.

Xem tiếp

Kế hoạch Thông tin đối ngoại trung hạn của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015- 2017
Cập nhật: 14/11/2014

.

Xem tiếp

Kế hoạch Thông tin đối ngoại năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 14/11/2014

.

Xem tiếp

QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bản tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 14/11/2014

.

Xem tiếp

QĐ Quy định mức chi nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 14/11/2014

.

Xem tiếp

TIN, BÀI KHÁC
Quyết định Phê duyệt phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010
Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2010
Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010
Hội thảo công bố kết quả Hội nghị vô tuyến thế giới WRC ‘07 và dự kiến điều chỉnh Qui hoạch phổ tần số quốc gia
Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020